Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα για το Πανεπιστήμιο Uclan Cyprus. Συγκεκριμένα προσφέρονται οι εξής μειώσεις:

 

– Για πέντε νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές, μείωση ύψους €2.450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, με τελικά  ετήσια πληρωτέα δίδακτρα €7.500, για όλα τα χρόνια φοίτησης.

– Για πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μείωση ύψους €3.600 στα αρχικά δίδακτρα, για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6.900.

 

Οι πιο πάνω μειώσεις διδάκτρων ισχύουν για φοιτητές που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο του 2019.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

(1) Να είναι δημότες της Πάφου και να διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω.

(3) Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα των γονέων τους  να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €30.000 (να παρουσιαστεί η τελευταία φορολογική δήλωση).

(4) Να κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και να  είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.

(5) Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με την προϋπόθε-ση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-σης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο, (β) κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα και ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου,  σε κλειστό φάκελο και στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, ώρα 2.00 μ.μ.

 

Δήμος Πάφου

Τ.Θ. 60032

8100 Πάφος

 

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη “Αίτηση για μείωση διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο Uclan Cyprus. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια Λειτουργό του Δήμου κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.